Exemplar: MB; 55,7343 11617; 2: Um den Oktober ([1925])